ParemioRom

Web de ParemioRom

Universitat de Barcelona

El web recull un extraordinari compendi de refranys meteorològics i territori. En aquest sentit, s’ha donat resposta a dues necessitats bàsiques del projecte, afrontades amb un desenvolupament a mida amb un gestor de continguts.

La primera necessitat, dotar el web d’una potent eina de consulta que permet fer cerques molt complexes entre múltiples fonts documentals d’una temàtica concreta.

La segona necessitat, vincular els refranys amb els àmbits geogràfics per mitjà de la geolocalització. De fet, es tracta de dues geolocalitzacions: la relacionada amb la referència toponímica del refrany i la del territori on aquest s’empra.